Giáo Hội Thế Giới

Tìm thấy nơi ᴛử đạᴏ của thánh Gioan Tẩy Giả – dinh thự của Vua Hêrôđê Antipa

ᴅự áɴ ᴋéᴏ ᴅàɪ 𝟸𝟶 ɴăᴍ đượᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ʙởɪ ɴʜà ᴋʜảᴏ ᴄổ ɢʏőᴢő ᴠöʀös đã xáᴄ địɴʜ ᴠà ᴛáɪ ᴅựɴɢ ʟạɪ ɴơɪ ᴛừɴɢ ɢɪᴀᴍ ɢɪữ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴơɪ ᴛử đạᴏ ᴄủᴀ ᴛʜáɴʜ ɢɪᴏᴀɴ ᴛẩʏ ɢɪả. Đó ᴄũɴɢ ʟà ᴅɪɴʜ ᴛʜự ᴄổ ᴛʜàɴʜ ᴄủᴀ ᴠᴜᴀ ʜêʀôđê ᴀɴᴛɪᴘᴀs, ɴằᴍ ᴛʀêɴ đồɪ ᴍᴀᴄʜᴇʀᴏɴ ở ᴘʜíᴀ đôɴɢ ʙɪểɴ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ᴊᴏʀᴅᴀɴ ɴɢàʏ ɴᴀʏ.

Đốɪ ᴠớɪ ɢɪáᴏ sư ᴠöʀös, ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ địᴀ đɪểᴍ ᴍᴀᴄʜᴇʀᴏɴ, ᴍộᴛ ᴄʜứɴɢ ᴛíᴄʜ đượᴄ ɢóɪ ɢọɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ đạɪ ʟịᴄʜ sử ᴍà ᴄʜᴏ đếɴ ɴᴀʏ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ᴠếᴛ ᴋʜáᴄ đã ʙị ᴍấᴛ ᴛʜậᴛ ʟà ᴋỳ ᴛíᴄʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛɪɴ đượᴄ. ᴍᴀᴄʜᴇʀᴏɴ ʟà ᴍóɴ ǫᴜà ᴛʜɪêɴ ᴄʜúᴀ ʙᴀɴ ᴄʜᴏ ᴛʜế ᴋỷ 𝟸𝟷.

ᴛʀêɴ ᴛʜựᴄ ᴛế, ᴠị ᴛʀí ᴄủᴀ ᴄᴜɴɢ đɪệɴ đã ʙɪếɴ ᴍấᴛ sᴀᴜ ᴄᴜộᴄ ᴛàɴ ᴘʜá ᴄủᴀ đế ǫᴜốᴄ ʀᴏᴍᴀ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴄᴜộᴄ ɴổɪ ᴅậʏ ʟầɴ ᴛʜứ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅᴏ ᴛʜáɪ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟽𝟷/𝟽𝟸 sᴀᴜ ᴄôɴɢ ɴɢᴜʏêɴ. ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟼𝟾, ʜọᴄ ɢɪả ɴɢườɪ Đứᴄ ᴀᴜɢᴜsᴛ sᴛʀᴏʙᴇʟ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ᴛàɴ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʙứᴄ ᴛườɴɢ ᴅᴏ ǫᴜâɴ ʀᴏᴍᴀ ᴅựɴɢ ʟêɴ ᴠà ᴛừ đó đưᴀ ʀᴀ ɢɪả ᴛʜᴜʏếᴛ ʀằɴɢ: ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄổ ᴄủᴀ ᴠᴜᴀ ʜêʀôđê ᴛươɴɢ ứɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɢì đượᴄ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ.

ᴛừ đó, ᴄáᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ đã đượᴄ ʙắᴛ đầᴜ. ᴄáᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ᴋʜảᴏ ᴄổ ᴅòɴɢ ᴘʜᴀɴxɪᴄô ʟà ᴠɪʀɢɪɴɪᴏ ᴄᴀɴɪᴏ ᴄᴏʀʙᴏ ᴠà ᴍɪᴄʜᴇʟᴇ ᴘɪᴄᴄɪʀɪʟʟᴏ đã ᴋʜôɴɢ ᴄôɴɢ ʙố ʙấᴛ ᴄứ đɪềᴜ ɢì. ᴛʜᴇᴏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ đượᴄ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ ᴛôɴɢ ᴅᴜ đếɴ ᴊᴏʀᴅᴀɴ ᴄủᴀ Đứᴄ ʙɪểɴ Đứᴄ xᴠɪ, ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ʙộ ᴄổ ᴠậᴛ ʜᴏàɴɢ ɢɪᴀ ᴀᴍᴍᴀɴ đã ủʏ ᴛʜáᴄ ᴄʜᴏ ɢʏőᴢő ᴠöʀös ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ 𝟸𝟶 ɴăᴍ ᴠề địᴀ đɪểᴍ ᴋʜảᴏ ᴄổ. ᴅự áɴ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠớɪ sự ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ᴠớɪ ʜọᴄ ᴠɪệɴ ᴋɪɴʜ ᴛʜáɴʜ ᴅòɴɢ ᴘʜᴀɴxɪᴄô, ᴛʀườɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛʜáɴʜ ᴠà ᴋʜảᴏ ᴄổ ᴄủᴀ ᴅòɴɢ Đᴀᴍɪɴʜ ở ɢɪêʀᴜsᴀʟᴇᴍ, ᴠà ᴠɪệɴ ᴋʜảᴏ ᴄổ ʜọᴄ ᴄᴏʙʙ ᴄủᴀ Đạɪ ʜọᴄ ᴍɪssɪssɪᴘᴘɪ.

ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ɴɢàɴ ʏếᴜ ᴛố ᴋɪếɴ ᴛʀúᴄ đượᴄ ʟắᴘ ʀáᴘ ʟạɪ ɴʜư ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙứᴄ ᴛʀᴀɴʜ ᴋʜảᴍ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴʜà ᴋʜảᴏ ᴄổ ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ ʟạɪ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ʟᴏạɪ ʙảɴ ᴛáɪ ᴛạᴏ đồ ʜọᴀ ᴄủᴀ ᴍộᴛ địᴀ đɪểᴍ ɢɪàᴜ ý ɴɢʜĩᴀ ᴠà ʜấᴘ ᴅẫɴ đốɪ ᴠớɪ ʟịᴄʜ sử ᴠà đứᴄ ᴛɪɴ.

ɴʜà ᴋʜảᴏ ᴄổ ᴠöʀös ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: ʜọ đã ᴄó ᴛʜể ᴛáɪ ᴛạᴏ ʟạɪ ᴠề ᴍặᴛ ᴋɪếɴ ᴛʀúᴄ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜɴɢ đɪệɴ ᴄủᴀ ᴠᴜᴀ ʜêʀôđê, ɴʜư đượᴄ ᴍô ᴛả ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜúᴄ âᴍ. Ôɴɢ ɴóɪ: “ɴɢàʏ ɴᴀʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʜế ʜệ ᴍớɪ ᴍộᴛ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴠề ɴʜữɴɢ ɢì ᴄáᴄ ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜáɴʜ ɴóɪ ᴠớɪ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ: ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴍộᴛ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ ᴋɪɴʜ ᴛʜáɴʜ, ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴛʀí ᴛưởɴɢ ᴛượɴɢ ʜᴀʏ sự ᴘʜóɴɢ ᴛáᴄ, ᴍà ʟà ᴍộᴛ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʟịᴄʜ sử. Đâʏ ʟà ᴛʀọɴɢ ᴛâᴍ ᴠà ý ɴɢʜĩᴀ ᴄủᴀ sứ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ᴋʜảᴏ ᴄổ ʜọᴄ.”

sự ᴋɪệɴ ᴛử đạᴏ ᴄủᴀ ᴛʜáɴʜ ɢɪᴏᴀɴ ᴛẩʏ ɢɪả đượᴄ ᴄáᴄ ᴛʜáɴʜ sử ᴍáᴄᴄô ᴠà ᴍáᴛᴛʜêᴜ ᴛʜᴜậᴛ ʟạɪ. ɴó ʟà ᴍộᴛ sự ᴋɪệɴ ʟịᴄʜ sử đã đượᴄ xáᴄ ɴʜậɴ ᴠàᴏ ᴛʜế ᴋỷ ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜẩᴍ ᴀɴᴛɪǫᴜɪᴛᴀᴛᴇs ᴊᴜᴅᴀɪᴄᴀᴇ ᴄủᴀ ɴʜà sử ʜọᴄ ᴅᴏ ᴛʜáɪ ᴊᴏsᴇᴘʜᴜs ᴠà 𝟸𝟻𝟶 ɴăᴍ sᴀᴜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜốɴ ʟịᴄʜ sử ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴄủᴀ sử ɢɪᴀ ᴇᴜsᴇʙɪᴜs ᴄᴀᴇsᴀʀᴇᴀ.

 Hồng Thủy

Nguồn: vaticannews.va/vi/